Wyliczanki - Misia Asia misia Fela

Do skakanki

Misia Asia, misia Fela,
Misia Kasia, konfacela
Misia A, misia Be,
Misia Kasia, kon fa ce