Rymowanki - En ten tino

En ten tino
saka raka tino
saka raka i tabaka en ten to
renibusa renibusa en ten to.
Amse adamse flo - o - re
omade omade
omadeo deo deo riki tiki
deo deo riki tiki łan tu fri!